Botlek Logistics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Botlek Logistics
Strevelsweg 700 sub 113
3083 AS Rotterdam – Zuid
Nederland 0031 (0)10 – 3031902

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Letschert, functionaris gegevensbescherming via info@botlek.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Botlek Logistics verzamelt zeer beperkt persoonsgegevens, deze worden niet op de webserver opgeslagen. In onze overige systemen worden alleen strikt noodzakelijke gegevens verwerkt. Persoonsgegevens kunnen worden achtergelaten via ons contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@botlek.eu. Wij verwijderen dan direct deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Botlek Logistics maakt een analyse van uw gedrag op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Botlek Logistics neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon van bijv. Botlek Logistic tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Botlek Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Mail, niet langer dan noodzakelijk voor afhandeling van uw vragen.
Nieuwsbrieven, hiervoor verwerken wij alleen bedrijfsnaam, voor- en achternaam en email-adres. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven. Voor alle overige data hanteren wij de maximaal daarvoor vastgestelde wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens

Botlek Logistics verstrekt persoonsgegevens uitsluitend in de volgende situatie’s:

  • als dit nodig is voor en in overeenstemming is met de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst;
  • om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • indien door overheid rechtsmatig opgeëist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Botlek Logistics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Botlek Logistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@botlek.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Botlek Logistics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Botlek Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@botlek.eu